Hoppa till innehåll

Välkommen till ESF-projekt Gränsgångare!

Projekt Gränsgångare – för alla människors rätt till arbete  

Projektet startade upp den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december 2025. Projektet drivs av tre Samordningsförbund; Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Väst och Samordningsförbundet Älv & Kust. Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet hoppas kunna stärka 600 personer och deltagare har börjat i projektet från den 1 mars 2023.

Samordningsförbund finns för människor som är i behov av samordnat stöd för att öka deras möjlighet att komma i arbete. Det kan låta enkelt, men både medborgaren och professionella stöter på utmaningar. Projekt Gränsgångare vill att det ska finnas fler professionella som kan stödja människor i de organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska öka för människor som annars har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika insatser och stöd. Målet är att fler människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den möjligheten.

Gränsgångare är ett samlingsbegrepp för professionella som arbetar i organisatoriska mellanrum. I projektet finns olika professioner och yrkestitlar så som rehabvägledare, arbetsspecialister, koordinatorer med flera. Alla har det gemensamt att de arbetar i de organisatoriska mellanrummen för att ge stöd till människor på sin väg mot arbete.

De tre samordningsförbunden kommer, var för sig, att bedriva var sitt delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat.

Finsam Göteborg kommer utveckla sin verksamhet med koordinatorer för unga vuxna. De ska arbeta i de mellanrum som identifierats att unga vuxna faller emellan och behöver stöd i. Samordningsförbundet Väst ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina nio medlemskommuner och på det sättet stärka samarbetet mellan kommunerna och förbundets rehabvägledare. Samordningsförbundet Älv & Kust ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina fem kommuner, samt öka kompetensen i det gemensamma arbetet genom personal från hälso- och sjukvård, samt staten.

Nedan kan du läsa mer om delprojekten samt hitta kontaktuppgifter.

I de tre delprojekten kommer organisatoriska mellanrum fyllas med kompetens och förmåga att fånga fler människor i behov av samordnat stöd. De tre samordningsförbunden omfattar 15 kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver samverkan med sina medlemmar samverkar förbunden med exempelvis gymnasieskolor, elevhälsoteam och arbetsgivare. Deltagarens behov av stöd avgör vilken samverkan som behöver initieras och utvecklas.

Målgrupp
Den övergripande målgruppen för projektet är kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som på grund av sammansatt problematik, inte i tillräcklig omfattning kan tillgodogöra sig det stöd, som samhällets institutioner i sina ordinarie utbud erbjuder. Projektets deltagare kan vara människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under mycket lång tid, unga som uppbär aktivitetsersättning, unga som varken arbetar eller studerar, personer med samsjuklighet med flera. Genom projektet ska fler kvinnor och män få sin rätt till arbete, studier och bättre hälsa tillgodosett.

Totalt planeras för att 600 deltagare ska få stöd och insatser genom projektet (200 deltagare per förbund). Antalet kvinnor och män som aktualiseras ska vara jämnt fördelat. Projektet ska vara öppet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Mål och effekter
Det övergripande målet för projektet är att bidra till att kvinnor och män i behov av samordnat stöd närmar sig arbetsmarknaden eller börjar att arbeta eller studera.

Målet är att 25% av deltagarna vid avslut börjar att arbeta eller studera, 50% närmar sig arbetsmarknaden och 25% avslutas av andra orsaker. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara strukturer för samverkan som fångar upp kvinnor och män i behov av samordnat stöd.

Projektets strategiska målsättning är att:

  • Synliggöra nyckelfaktorer för människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka resurser krävs?
  • Synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.