Hoppa till innehåll
Hem » Delprojekt Älv & Kust

Delprojekt Älv & Kust

Delprojekt Gränsgångare Älv & Kust
Samordningsförbundet Älv & Kusts målgrupp för projektet är människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkten är att fånga upp målgruppen som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, oavsett av vilken orsak. De utmaningar som lyfts fram har rört; integration, funktionsvariationer, avstannad progression vid SFI (Svenska för invandrare), unga som varken arbetar eller studerar, unga med aktivitetsersättning, övergång skola/arbetsliv och långtidssjukskrivna. Den struktur som byggs genom projektet har för avsikt att kunna möta samtliga utmaningar. Det är behovet av samordning och att riktningen är mot arbete, som avgör om personen tillhör målgruppen eller inte.

Förbundet har en etablerad struktur sedan många år för samverkan kring personer, i syfte att ge stöd i bedömningar, insatser och beslut som finns tillgängliga. Dessa kallas BIP-team. Där finns Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, arbetsmarknadsenheterna, psykiatrin och vårdcentralerna representerade. Försäkringskassan finns tillgänglig med kontaktpersoner, då frågor från teamet uppstår. Det finns ett team per kommun, bortsett från Stenungsund och Tjörn som har ett gemensamt team. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen omfattar många aktörer och det ger en komplex bild av uppdrag och professioner som behöver samverka. BIP-teamens arbete blir allt viktigare för att fånga helheten kring individens situation och kartlägga de möjliga alternativ till insatser som kan finnas. Planering av insatser och möjligheter sker alltid tillsammans med deltagare och ansvarig part.

Förbundets Samverkansteam arbetar tillsammans med kommunernas arbetsmarknads-enheter(AME). I Samverkansteamet finns rehabvägledare, som ger personligt stöd till deltagaren. I delprojektet utökas rehabvägledarna i Samverkansteamet med rehabvägledare från respektive AME. Skillnaden från tidigare är att dessa rehabvägledare arbetar direkt i anslutning till respektive AME, arbetar med kommunens deltagare i behov av samordnat stöd och deltar aktivt i organisationens operativa arbete. Rehabvägledarna bildar team tillsammans med rehabvägledarna i Samverkansteamet. Det görs genom gemensamma möten för att planering, genomförande och uppföljning av arbetet. På det här sättet får kommunens medarbetare och Samverkansteamet ta del av varandras kompetens och nätverk.

Projekt Gränsgångare – för vem?  
Projekt Gränsgångare till är för dig som är mellan 16 och 64 år som har behov av stöd från flera myndigheter för att komma i gång med aktiviteter som kan öka dina möjligheter till att börja studera eller arbeta. Du behöver vara bosatt i någon av följande kommuner: Tjörn, Stenungsund, Ale, Kungälv eller Öckerö.  

Hur gör vi? 
Inom Projekt Gränsgångare utgår vi från dig, dina önskningar och behov, vad du är bra på och vad du vill göra för att komma i gång för att på sikt börja arbeta eller studera. Vi koordinerar, lotsar och samarbetar med andra för att du ska få bästa möjliga stöd. 

Varför? 
För att du ska: 
• Få individuellt anpassat stöd och hjälp att komma i gång i aktiviteter som passar dig. 
• Komma vidare i din arbetslivsinriktade rehabilitering. 
• Stärka dina förmågor och möjligheter för att om möjligt komma vidare till arbete eller studier. 

Så här går det till: 
När du börjar i Projekt Gränsgångare gör vi gemensamt upp en planering som passar dina behov och önskemål. Du kanske behöver få hjälp att bli mer aktiv? Eller funderar du på studier? Eller vill du arbetsträna på en arbetsplats? Du har tät kontakt med oss och får stöd och uppföljning i det du gör. Samverkan i inom projektet gör att du kan få tillgång till insatser från flera olika myndigheter. 

Här kan du läsa mer om Samordningsförbundet Älv & Kust: www.alvokust.se 

Du får kontakt med oss via din handläggare hos kommunen, Arbetsförmedlingen, Hälso- och sjukvården eller Försäkringskassan som skickar en remiss till oss. Vi bokar därefter in ett möte tillsammans med dig och din handläggare.  

Du kan även kontakta Helen Samuelsson, samordnare, direkt via telefon: 0700-82 51 06 eller mejl: helen.b.samuelsson@vgregion.se